ឪពុកម្តាយឃេីញកូនមានទង្វេីប្លែកៗ ក៏បានដាក់កាម៉េរានៅក្នុងបន្ទប់!!អ្វីដែលពួកគេឃេីញស្ទេីរតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រេាះ.......?​(មានវីឌីអូ)
ប្រទេសចិនៈរឿងរ៉ាវនេះកេីតឡេីងក្នុងគ្រួសារមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដេាយពួកគេសង្កេតឃេីញកូនខ្លួនឯងមានទង្វេីប្លែកៗ ខុសពីមុន គឺស្ងៀមស្ងាត់ ឆាប់ភ័យ​ ខុសពីធម្មតា ហេីយក៏បានសួរអ្នកមេីលថែក្មេងដែលពួកគេជួលមក នាងក៏ឆ្លីេយថាមិនដឹង។


ដេាយមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងពួកគេក៏បានលួចដាក់កាម៉េរាក្នុងបន្ទប់កូនរបស់ខ្លួន។អ្វីដែលពួកគេបានឃេីញធ្វេីអេាយពួកគេស្ទេីរតែសន្លប់ ព្រេាះវីឌីអូនេាះបានបង្ហាញពីការធ្វេីបាបពីអ្នកមេីលអ្នកថែក្មេងនេាះបានវាយធ្វេីបាបកូនរបស់ពួកគេស្ទេីរតែស្លាប់។


រឿងនេះបង្រៀនអេាយយេីងដឹងថា ឪពុកម្តាយបេីសិនជាមានពេលត្រូវមេីលថែកូនដេាយខ្លួនឯងទៅ ព្រេាះកូនយេីងមិនដូចកូនគេទេ។


សូមមេីលវីឌីអូខាងក្រេាមៈឪពុកម្តាយឃេីញកូនមានទង្វេីប្លែកៗ ក៏បានដាក់កាម៉េរានៅក្នុងបន្ទប់!!អ្វីដែលពួកគេឃេីញស្ទេីរតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រេាះ.......?​(មានវីឌីអូ) ឪពុកម្តាយឃេីញកូនមានទង្វេីប្លែកៗ ក៏បានដាក់កាម៉េរានៅក្នុងបន្ទប់!!អ្វីដែលពួកគេឃេីញស្ទេីរតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រេាះ.......?​(មានវីឌីអូ) Reviewed by huch on 8:34 PM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.