តើអ្នកមានដឹងទេថា គួររួមភេទប៉ុន្មានដង អោយសមស្របតាមអាយុរបស់អ្នក?យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Kinsey របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកយេនឌើ និងទំនាក់ទំនងផ្នែកផ្លូវភេទ បានបង្ហាញថា គូរស្វាមីភរិយាទាំងឡាយគួរតែរួមភេទ ២ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ។របាយការណ៍ ក៏បានបង្ហាញតួលេខ សមស្របសំរាប់ចំនួនដងនៃការរួមភេទ ដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយសមាមាត្រនឹងអាយុរបស់អ្នកចាប់ពី១៨ដល់៤៩ឆ្នាំ។

១-អាយុចាប់ពី១៨ ដល់ ២៩ឆ្នាំៈ ការរួមភេទជាមធ្យម ១១២ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ
២-អាយុចាប់ពី៣០ ដល់ ៣៩ឆ្នាំៈ ការរួមភេទជាមធ្យម ៨៦ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ
៣-អាយុចាប់ពី៤០ ដល់ ៤៩ឆ្នាំៈ ការរួមភេទជាមធ្យម ៦៩ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ

បន្ថែមពីនេះទៀត វេបសាយ Your Tango​ ក៏បានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន តាមរយៈការស្រាវជ្រាវកន្លងមក អំពីចំនួនដងនៃការរួមភេទដែលបង្ហាញថា យ៉ាងតិចបំផុត ម្តងក្នុងមួយខែ នឹងជាមធ្យម ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយល្អបំផុតនោះគឺ ៣ទៅ៥ដងក្នុហមួយសប្តាហ៍៕

រៀងរៀងដោយ៖ Khmercinea

ដកស្រង់ពី caravanalive.com
តើអ្នកមានដឹងទេថា គួររួមភេទប៉ុន្មានដង អោយសមស្របតាមអាយុរបស់អ្នក? តើអ្នកមានដឹងទេថា គួររួមភេទប៉ុន្មានដង អោយសមស្របតាមអាយុរបស់អ្នក? Reviewed by Admin on 8:33 PM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.